แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗


เพื่อให้การดำเนินงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ ๗๒๙/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การบริหารงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๑๑ , ข้อ ๑๒  และข้อ ๑๗  เพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมีการดำเนินงานตามแนวทางกรอบมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพ  คุ้มค่า  มีความสะดวกและคล่องตัว  คณะจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริหารหลักสูตร

  • อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร                          ประธานหลักสูตร
  • อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์                         รองประธานหลักสูตร
  • อาจารย์โยธิน มาหา                                กรรมการ
  • อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี                        กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล   กรรมการ
  • อาจารย์ ดร.บัญญัติ อนนท์จารย์             กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ    กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้  โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่  ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *