วันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปี 2565 ตรงกับวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565


วันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปี 2565 ตรงกับวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565


เนื่องด้วยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันคือ “วันมาฆบูชา” ซึ่งย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดีย หรือเดือน 3 (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4) ตามปฏิทินจันทรคติของไทย เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

เหตุการณ์สำคัญ
1. ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4)
2. พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน
3. พระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 กล่าวคือเป็นผู้มีความรู้อันยอดยิ่ง 6 ประการได้แก่ แสดงฤทธิ์ได้ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติได้ กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ และมีญาณหยั่งรู้ในธรรมอันเป็นที่สิ้นแห่งกิเลสทั้งหลาย และล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ ผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า
4. ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส
5.มีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

ประทานโอวาทปาติโมกข์
“โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา มีใจความดังนี้
• พระพุทธพจน์คาถาแรกทรงกล่าวถึง พระนิพพาน ว่าเป็นจุดมุ่งหมายหรืออุดมการณ์อันสูงสุดของบรรพชิตและพุทธบริษัท อันมีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่น ดังพระบาลีว่า “นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา”
• พระพุทธพจน์คาถาที่สองทรงกล่าวถึง วิธีการอันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งปวงโดยย่อ คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญแต่ความดี และการทำจิตของตนให้ผ่องใสเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวง ส่วนนี้เองของโอวาทปาฏิโมกข์ที่พุทธศาสนิกชนมักท่องจำกันไปปฏิบัติ
• ส่วนพระพุทธพจน์คาถาสุดท้าย ทรงกล่าวถึงหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา 6 ประการ คือ
1. การไม่กล่าวร้ายใคร
2. การไม่ทำร้ายใคร
3. การมีความสำรวมในปาติโมกข์ทั้งหลาย
4. การเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร
5. การรู้จักที่นั่งนอนอันสงัด
6. บำเพ็ญเพียรในอธิจิต

วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา
“วันมาฆบูชา” เป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็น “วันแห่งความรัก” ทั้งนี้ เนื่องจากวันดังกล่าวได้เกิดเหตุการณ์พิเศษที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” ขึ้น และเป็น วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลักการและอุดมการณ์แห่งพุทธศาสนา อันมีเนื้อหาหลัก ว่าด้วยการส่งเสริมให้มวลมนุษย์ตั้งมั่นในการทำความดี ละความชั่ว ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน นั่นก็คือ ทรงสอนให้ทุกคนมีความรักอันยิ่งใหญ่ เป็นรักที่ไม่เห็นแก่ตัว เพราะสอนให้รู้จักรัก และเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำพระธรรมคำสั่งสอนดังกล่าวไปเผยแพร่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการยกให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูและวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์

ข้อควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
– ไปวัดทำบุญถวายภัตตาหาร บำเพ็ญบุญ ให้ทาน
– ฟังเทศน์ฟังธรรม
– สวดมนต์
– นั่งสมาธิ ภาวนา
– เวียนเทียนจุดโคมประทีปบูชาพระรัตนตรัย
– รักษาศีล 8 ศีล 5
จึงเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดใกล้บ้าน

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *