ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565 โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร 4 ปีนั้นมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทั้งหมด 16 คน ดังต่อไปนี้
1. นางสาวชวัลรัตน์ ฉัตรฉิมพลี จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
2. นางสาวเกวลิน ไชยลา จากโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
3. นางสาวพิมพ์ผกา คนตรง จากโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
4. นางสาวนันทิญา ขาวพิมาย จากโรงเรียนพิมายวิทยา
5. นายภาคินัย จันสีหา จากโรงเรียนภูเขียว
6. นายฉัตริน ทองนาค จากโรงเรียนภูเขียว
7. นายภัทรพงษ์ อินทะแสง จากโรงเรียนพิมายวิทยา
8. นางสาวทติยา ที่รัก จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา
9. นายวนัส จอสูงเนิน จากโรงเรียนสูงเนิน
10. นางสาวทิพย์สุดา ชิดโคกสูง จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
11. นางสาวปิยวรรณ ถินทอง จากโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
12. นางสาวชนัญชิดา กะการดี จากโรงเรียนมารีย์วิทยา
13. นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
14. นางสาวประกายรัตน์ รัดกลาง จากโรงเรียนขามสะแกแสง
15. นายอภิสิทธิ์ สอนอินทร์ จากโรงเรียนดงมูลวิทยาคม
16. นายยุทธศาสตร์ พูนศรี จากโรงเรียนจักราชวิทยา

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงานและโครงการคูปองหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์ https://entrance.nrru.ac.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ”
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัคร ที่เว็บไซต์ https://entrance.nrru.ac.th ดังนี้
(ทำการ “เข้าสู่ระบบ” โดย User: รหัสผู้สมัคร Password: เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร)
– ชื่อ-สกุล
– สถานศึกษา
– วัน/เดือน/ปีเกิด
หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อที่ Facebook Fanpage : งานจัดรับนักศึกษาราชภัฏโคราช
3. สมัครสมาชิกระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (ทปอ.) ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com
4. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 (หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย)
5. หลังจากยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com แล้ว ให้ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา
หมายเหตุ
– ข้อ 2 และข้อ 3 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เช่นนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (ทปอ.) และไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ Clearing House ได้
– ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทแฟ้มสะสมผลงาน หากมีความประสงค์จะยืนยันสาขาตามโครงการคูปองหลักสูตร ให้ติดต่อที่ Facebook Fanpage : งานจัดรับนักศึกษาราชภัฏโคราช ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565
– โครงการคูปองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สามารถตรวจสอบรายชื่อในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ https://entrance.nrru.ac.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ”

*** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดรับนักศึกษา 044-009009 ต่อ 3120, 3122

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *