ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
———————————————
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
.
ข้อ 1 ให้ยกเลิก “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1764/2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564”
.
ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564
.
ข้อ 3 ให้ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และงดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะออกประกาศเปลี่ยนแปลง
.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *