คณะกรรมการนักศึกษา ปี 2564 คณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2564


คณะกรรมการนักศึกษา ปี 2564

คณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2565

1. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์
ประธานนักศึกษา
2. นายปภาวิน ปิยารัมย์
รองประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. นายอนุวัฒน์ สักบุตร
รองประธานฝ่ายวิชาการ
4. นางสาวยูถิกา หล่าจันทึก
รองประธานฝ่ายส่งเสริมและบริการ
5. นางสาวธนวรรณ มาสำโรง
รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
6. นายพงศธร จามพฤกษ์
ฝ่ายกีฬา
7. นางสาวชลธิชา น้องสี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. นางสาวจิรามณี หวังฟังกลาง
ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล
9. นายนันทวุฒิ จงท่องกลาง
ฝ่ายสถานที่
10. นางสาวภาวดี บุญฮวด
ฝ่ายงบประมาณ
11. นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ
ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ
12. นายณัฐกานต์ แจ้งไพร
ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
13. นางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง
ฝ่ายพิธีการ
14. นายพงศกร ปานอ่อง
ฝ่ายนันทนาการ
15. นางสาวกนิษฐา แก่นลา
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
16. นายอภิสรา ปราจิตต์
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายส่งเสริมและบริการ
17. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก
ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา
18. นางสาวกฤติยา พลังนา
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
19. นางสาวพรสุดา ฉันงูเหลือม
ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล
20. นายปณวัตร สินประสพ
ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
21. นางสาวฐานิดา วิชัยรัมย์
ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ
22. นางสาวกัลยา คงน้ำ
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมวิชาการ
23. นายกิตติพงศ์ แพวขุนทด
ผู้ช่วยฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
24. นางสาวพัชรี เคยตะคุ
ผู้ช่วยฝ่ายพิธีการ
25. นางสาวเวธกา คุ้มสูงเนิน
ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการ
26. นางสาวนัฏฐณิชา ชื่นนอก
กรรมการ
27. นางสาวพนิดา แพนไชยสงค์
กรรมการ
28. นางสาวรัตนาภรณ์ ปัดจังหรีด
กรรมการ
29. นางสาวศศินิภา จักรสาน
กรรมการ
30. นางสาวศุภกาญจน์ สว่างจิตร
กรรมการ
31. นางสาวศุภจิรา เรืองกระโทก
กรรมการ
32. นางสาวสหัสวรรณ นามสระพันธ์
กรรมการ
33. นางสาวสุพิชฌาย์ ปูนกลาง
กรรมการ
34. นางสาวอัจฉรา ชุ่มกิ่ง
กรรมการ
35. นางสาวภูริตา มหาชัยกิจ
เลขานุการ
36. นางสาวสุดารัตน์ บรรณกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *